Polityka prywatności Platformy www.pleso.me

Polityka w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 14 grudnia 2022 r.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku,

niniejsza Polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) powstała w celu zapewnienia Ci bezpieczeństwa na stronie internetowej naszej platformy pod adresem www.pleso.me (dalej „Platforma”), ochrony Twojej prywatności, a także w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza polityka prywatności Platformy ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla użytkowników Platformy. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Platformie, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania plików Cookies oraz narzędzi analitycznych.

Dane osobowe każdego odwiedzającego lub korzystającego z Platformy (dalej „Użytkownik”) są przetwarzane w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.), a także innymi przepisami prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia RODO.


I. Dane administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Pleso Therapy sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu pod adresem: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000980227, posiadającej REGON: 522652856, NIP: 5783155594 (dalej: „Administrator”) przetwarzanych w związku z działalnością Platformy.

2. W sprawach dotyczących danych osobowych Użytkowników można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@pleso.com.pl.


II. Ogólne przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator może zbierać dane osobowe Użytkowników we wszystkich lub niektórych opisanych niżej zakresach i celach:

1) przeglądania strony internetowej www.pleso.me;

2) kontaktowanie się z PlesoTherapy za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego dostępnego na Platformie lub innych dostępnych kanałów komunikacji;

3) korzystanie z usługi pośrednictwa w umawianiu sesji terapeutycznych z wybranym specjalistą – dane zbierane są głównie podczas następujących czynności: proces rejestracji na Platformie, obsługi płatności, rejestracji wizyt – jako niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a podstawę stanowi dyspozycja art. 6 ust. 1 lit. b RODO i obejmuje następujący zakres: a) imię, nazwisko, b) adres zamieszkania, c) adres e-mail, d) numer telefonu, e) dane dotyczące umówionej sesji terapeutycznej.

2. Administrator może przetwarzać dane niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez PlesoTherapy. W takim przypadku dane Użytkownika będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji prawnie uzasadnionego interesu PlesoTherapy w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Twoje dane zostaną bezpowrotnie usunięte z bazy danych PlesoTherapy.

3. Administrator może również przetwarzać dane niezbędne do wystawienia faktury, co znajduje usprawiedliwienie w art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane, które będą przetwarzane na tej podstawie to: a) imię, nazwisko lub nazwa, b) adres zamieszkania/ siedziba, c) NIP, d) adres e-mail, e) dane dotyczące zamówionych towarów lub usług oraz dane dokonywanych płatności.


III. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

(1) Osoby odwiedzające i korzystające z Platformy www.pleso.me:

- zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- profilowanie w celu analizy statystyk korzystania z Platformy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzaniu podlegają następujące dane: adres IP, dane zapisane w plikach Cookies, co jest niezbędne do korzystania z Platformy.

(2) osoby, które śledzą profile PlesoTherapy na portalach Instagram, Facebook, Tiktok, Telegram, Whatsapp, Viber, Facebook Messenger, Trustpilot oraz wchodzą z nimi w interakcje:

- informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku PlesoTherapy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na profilu lub które dobrowolnie zostały podane przez te osoby. Podanie danych osobowych jest niezbędne do obserwowania profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

(3) osoby, które kontaktują się z PlesoTherapy za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

- udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie zostaną podane przez osoby kontaktujące się z PlesoTherapy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na ich zapytania.

(4) Użytkownicy:

- realizowanie usługi pośrednictwa w umawianiu sesji terapeutycznych Użytkownika z wybranym specjalistą;

- spełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości związanych z prawidłowym rozliczeniem i zaksięgowaniem płatności za usługi nabywane od PlesoTherapy (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i przepisami o rachunkowości);

- zarządzanie jakością udzielanych przez PlesoTherapy świadczeń poprzez badanie poziomu satysfakcji Użytkownika, za pomocą opinii wystawianych przez niego (art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane niezbędne do dokonania i rozliczenia płatności za zakupione usługi. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi pośrednictwa w umawianiu sesji terapeutycznych z wybranym specjalistą oraz dane niezbędne do prawidłowego rozliczenia i zaksięgowania płatności oraz ewentualnego wystawienia faktury.

(5) subskrybenci newslettera PlesoTherapy:

- informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku PlesoTherapy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- marketing bezpośredni usług PlesoTherapy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzaniu podlegają następujące dane: imię i nazwisko, adres email. Podanie danych osobowych przez subskrybentów newslettera jest niezbędne do realizowania jego subskrypcji.


IV. Obowiązki administratora danych osobowych

1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności są realizacją obowiązków wynikających z RODO, w szczególności z art. 12 RODO w zw. z art. 13 RODO.

2. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności każdy Użytkownik może zwrócić się z zapytaniem dotyczącym kwestii określonych w Regulaminie lub niniejszej Polityce prywatności na adres e-mail biuro@pleso.me.

3. U Administratora wyznaczono Inspektora ochrony danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych należy zgłaszać Inspektorowi ochrony danych osobowych. Kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail iod@pleso.com.pl. Prosimy o zgłaszanie każdej wątpliwości lub żądania bez żadnych obaw i bez zbędnej zwłoki.

4. Powyższy kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych jest adresem jedynie sugerowanym, a realizację wszelkich uprawnień można zgłaszać na dowolny adres e-mail dostępny na stronie lub podany w toku korespondencji ze PlesoTherapy.

5. Administrator oświadcza i zapewnia, że przetwarzane przez niego dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),

b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),

c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),

d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”),

e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),

f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

6. Administrator informuje, iż funkcjonuje u niego system ochrony danych celem ich ochrony, na który składają się: szyfrowanie danych, SSL, firewalle, autoryzowany dostęp fizyczny i dostęp do informacji. Skuteczność zabezpieczeń zależy również od Użytkownika i od stosowanych się do zasad określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania haseł do serwisu osobom trzecim.


V. Powierzenie danych osobowych i ich pochodzenie

1. Użytkownik samodzielnie rejestruje konto na Platformie i podaje dane niezbędne do jego założenia.

2. Administrator może przekazywać dane osobowe celem realizacji umowy następującym podmiotom:

a. operatorom systemów płatności,

b. do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, SMS lub MMS, po wyrażeniu zgody Użytkownika na marketing,

c. dane mogą być powierzone do przetwarzania przez podmioty świadczące na rzecz administratora hosting usług IT, z którymi zawarto stosowne umowy,

d. upoważnionym organom administracji państwowej,

e. dostawcy systemu ankiet opiniujących,

f. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze.

3. Administrator dobierze podmioty w sposób, który zapewni w możliwie najpełniejszy sposób stosowanie odpowiednich do kategorii danych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. W każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych odbywa się w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych lub w oparciu o obowiązek prawny.

4. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku PlesoTherapy zadba o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np.

a) z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter),

b) z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Hotjar, SendPulse.

5. Dane Użytkowników mogą być przekazywane do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod adresem:https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_pl

6. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

7. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych PlesoTherapy wystąpi do Użytkownika o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując jednocześnie o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

8. W związku z przekazaniem danych poza EOG Użytkownicy mogą zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z PlesoTherapy na adres Administratora.


VI. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika Platformy mogą być przechowywane jako:

a. dane na koncie Użytkownika – przez okres aktywności konta do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową drogą elektroniczną lub innych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Użytkownika na Platformie;

b. dane marketingowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu marketingowego, a archiwalnie będą przetwarzane pięć lat od momentu wycofania zgody celem wykazania, że taka zgoda miała miejsce w przeszłości;

c. dane dotyczące obowiązków podatkowych przez okres wymagany przepisami prawa;

d. dane dotyczące realizacji praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych oraz dane dotyczące praw innych osób do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

e. dane zbierane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i Użytkowników przez pięć lat lub do zakończenia postępowania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa, jeśli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa Platformy i Użytkowników.


VII. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma: a) prawo dostępu do swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz prawo przenoszenia danych i ich wydania; b) prawo do niepodlegania decyzjom podjętym na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych; c) prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie to nie dotyczy przetwarzania którego dokonano przed cofnięciem zgody; d) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Przed wniesieniem skargi Administrator można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

2. Podanie danych przy rejestracji na Platformie ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych uniemożliwi skorzystanie z części funkcjonalności Platformy.

3. Podanie danych przy zakupie usługi pośrednictwa na Platformie ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizowania usługi pośrednictwa.

4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, a brak podania danych uniemożliwi otrzymanie przez Użytkownika oferty produktów i usług oraz bonusów, rabatów i innych korzyści oferowanych przez Administratora dla odbiorców działań marketingowych.


VIII. Polityka Cookies

1. W niniejszej Polityce prywatności wprowadzona zostaje Polityka Cookies określająca zasady przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika zbieranych za pomocą plików Cookies (dalej „Polityka Cookies”). Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, za pomocą których Użytkownik korzysta ze stron internetowych, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych.

2. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp do plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Platformy będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

3. Celem jak najlepszego dopasowania witryny Platformy, PlesoTheraphy wykorzystujemy pliki Cookies, analizujemy zasoby sieci Web oraz korzystamy z wtyczek obsługujących media społecznościowe, co znajduje podstawę w art. 6 par. 1 lit. f RODO. Powyższe gwarantuje przyjazność i funkcjonalność Platformy dla Użytkownika, a także łatwość w jego użyciu. Powyższe obejmuje zapisywanie ustawień Użytkownika, wypełnionych formularzy oraz dopasowanie zawartości do preferencji Użytkownika.

4. Dzięki Cookies PlesoTheraphy może wykorzystać następujące funkcje: zapisywanie danych wprowadzonych do formularza w trakcie umawiania wizyty, utrwalenie ustawień takich jak wyniki wyszukiwania, lokalizacja i język, dane do optymalnego wyświetlenia serwisu na urządzeniu Użytkownika, zapamiętanie ustawień przeglądarki, nieudane próby logowania albo rejestracji w celu uniknięcia nadużyć, załadowanie strony internetowej celem jej dostępności, i zapisywanie loginu celem uproszczenia logowania a także rekomendacji pożądanych przez Użytkownika treści, profilowaniu jego preferencji. Możesz w każdej chwili ograniczyć wykorzystanie plików Cookies lub je usunąć co wpłynie na funkcjonalność serwisu. Administrator może korzystać w ramach Platformy z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy możliwości korzystania z usług na Platformie.

5. Administrator zbiera również dane w celach statystycznych i optymalizacji serwisu takich jak: liczba odwiedzających Platformy i rejestracja czasu który spędzają Użytkownicy w konkretnych sekcjach Platformy.

6. W serwisie wykorzystywane są pliki Cookies pozostające na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Platformy, a także pozostające na urządzeniu Użytkownika pliki Cookies stałe tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Platforma prowadzona jest w serwisie pleso.me i wykorzystuje funkcjonalności tego serwisu, a szczegółowe dane w zakresie ochrony danych osobowych dostępne są pod adresem pleso.me/pl/polityka-prywatnosci

8. Administrator korzysta z usług marketingowych celem przedstawienia atrakcyjnych ofert Użytkownikowi. W tym celu może prezentować Użytkownikowi reklamy i śledzić reklamy, które Użytkownik już widział celem uniknięcia ich ponownego wyświetlenia, śledzić ilość odsłon witryny i ilość oraz rodzaj wewnętrznych poleceń wyszukiwania, wysyłać do Użytkownika newsletter po wyrażeniu w tym przedmiocie zgody.


IX. Lista Cookies i możliwość dostosowania ich wykorzystania

Lista cookies używanych w serwisie i zakres ich dostosowania:

a) lista cookies których wyłączanie uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego;

b) lista cookies używanych w celu poprawienia i zoptymalizowania funkcjonowania serwisu internetowego oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa;

c) lista cookies – marketingowe wykorzystywane do oceny skuteczności używanej przez właściciela serwisu internetowego komunikacji marketingowej;

d) lista cookies – do personalizacji reklamy;

e) lista cookies – sieci społecznościowe.


X. Cookies dostawców zewnętrznych

Wykorzystujemy Cookies analityczne i reklamowe dostawców zewnętrznych, które mogą być ładowane na Platformie. Dzięki tym plikom możemy tworzyć treści dopasowane do oczekiwań Użytkowników.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące podmiotów trzecich, które dostarczają nam technologię opartą na Cookies:

1) Google (Google Universal Analytics)

- Polityką prywatności Google

- Polityką Cookies Google

2) Hotjar

- Polityką prywatności Hotjar (ENG)

- Polityką Cookies Hotjar (ENG)

3) Facebook

- Polityką prywatności Facebook

- Polityką Cookies Facebook

4) Mixpanel

- Polityka prywatności Mixpanel (ENG)

5) SendPulse

- Polityka prywatności SendPulse (ENG)

- Polityka Cookies SendPulse (ENG)

6) AWS

- Polityka prywatności AWS (ENG)

- Poliyka Cookies AWS (ENG)

7) Jitsi

- Polityka prywatności Jitsi


XI. Postanowienie końcowe

Niniejsza Polityka prywatności zostaje wprowadzona z dniem 14/12/2022 r. Administrator uprawniony jest do jej zmiany o czym uprzednio powiadomi Użytkownika zamieszczając informację o nowym tekście polityki prywatności i lokując ją na stronie w formie tekstu jednolitego. PlesoTherapy zastrzega sobie prawo do zmian w treści Polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

FAQ

Jak wybrać psychoterapeutę?

Do naszej pracy podchodzimy odpowiedzialnie i dlatego wybór terapeutów, którzy z nami pracują, to dla nas bardzo poważna kwestia.

Zwracamy uwagę na:
— posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia w zakresie prowadzenia terapii;
— systematyczne rozwijanie kompetencji w wybranej modalności terapeutycznej;
— doświadczenie: nasi terapeuci posiadają minimum 3 lata praktyki zawodowej;
— dojrzałość życiową terapeuty, cechy osobowości oraz etykę pracy;
— doświadczenie własnej terapii.

Po starannej analizie dokumentów aplikacyjnych, kierownik zespołu terapeutów - Michał Jan Bagiński - przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów. Jeśli zakończy się ona wynikiem pozytywnym, terapeuta zostaje dodany do naszej Platformy.

Jak wygląda praca z psychoterapeutą?

Doradztwo psychologiczne, coaching oraz psychoterapia odbywają się w formie sesji. Czas trwania zależy od wybranej formy - sesje indywidualne trwają 50 minut, zaś sesje dla par - 80 minut.

Podczas konsultacji zwracamy szczególną uwagę na zachowanie pełnej dyskrecji - obowiązuje nas zasada "czterech ścian": wszystko to, co mówisz podczas sesji, pozostaje wyłącznie między Tobą a psychoterapeutą. Ważne jest również to, aby podczas konsultacji klient przebywał w pomieszczeniu, w którym się znajduje, sam.

Równie ważny jest dla nas Twój komfort - z sesji online skorzystasz praktycznie z każdego miejsca na świecie, w najbardziej sprzyjającym dla Ciebie otoczeniu.

Konsultacje raz w tygodniu to najczęściej wybierana opcja przez naszych klientów, która zapewnia najlepszą efektywność. Terapia jest jednak "krojona na miarę", zatem częstotliwość spotkań ustalasz według własnych potrzeb ze swoim terapeutą, zgodnie z jego harmonogramem.

Jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą? Kim jest psychiatra?

Psycholog zajmuje się wykrywaniem problemów za pomocą diagnostyki osobowości, oceny procesów poznawczych oraz oceny dyspozycji psychicznych. Badanie odbywa się na podstawie wywiadów, a także, dość często, odpowiednich testów psychologicznych. Psycholog oferuje także pomoc psychologiczną - możesz się do niego zwrócić z problemami życia codziennego.

Psychoterapeuta będzie zajmować się przepracowaniem z Tobą nasilających się problemów i trudności wywołujących zaburzenia psychiczne. Psychoterapia prowadzona jest według określonej metody (modalności terapeutycznej). Psychoterapeuta nie musi być z wykształcenia lekarzem ani psychologiem.

Psychiatra jest lekarzem, który stawia diagnozę i ustala plan leczenia farmakologicznego. Robi to na podstawie wywiadu, badań diagnostycznych oraz oceny Twojego stanu psychicznego.

Jaką metodę psychoterapii lepiej wybrać?

Nasi terapeuci pracują w przebadanych klinicznie modalnościach (nurtach) terapeutycznych, które zapewniają najlepszą skuteczność. Należy jednak pamiętać, że do najważniejszych czynników leczących w psychoterapii należy relacja terapeutyczna, a więc specyficzna więź łącząca klienta i terapeutę.

Wybierając osobę, z którą będziesz pracować, weź pod uwagę poniższe sugestie dotyczące terapii:
— terapia poznawczo-behawioralna lub terapia schematu: jeśli chcesz poradzić sobie z określonymi zaburzeniami (np. ataki paniki, fobia społeczna, odczuwany niepokój);
— metody analityczne (np. analiza transakcyjna ): jeśli chcesz dokonać wglądu w siebie, a zatem zrozumieć i uświadomić sobie wewnętrzne procesy, które wpływają na Twoje samopoczucie i zachowanie;
— terapia Gestalt: jeśli chcesz pracować nad swoimi emocjami i chcesz skupić się na rzeczywistości, a także chcesz poprawić swoje relacje interpersonalne;
— praca z coachem: jeśli chcesz uzyskać pomoc w określeniu swoich celów życiowych;
— nasi terapeuci pracują także w oparciu o inne modalności terapeutyczne, które mają udowodnioną klinicznie skuteczność i są metodami opartymi na dowodach naukowych.

⭐️Dowiedz się więcej o różnych metodach psychoterapii

Od czego zależy czas trwania psychoterapii? Dlaczego psychoterapia jest tak długim procesem? Jak szybko zobaczę postęp?

Ilość potrzebnych spotkań z terapeutą zależy od wielu czynników. Wśród nich należy wymienić:
— Twoje potrzeby;
— zgłaszany przez Ciebie problem;
— gotowość do podjęcia zmian;
— modalność terapeutyczna, w której pracuje specjalista.

Psychoterapia to złożony proces, który może wymagać czasu. Nasi terapeuci starają się wykorzystać czas sesji w bardzo optymalny sposób, tak aby terapia była jak najbardziej efektywna.

Istnieje spora szansa, że już po pierwszej sesji zaczniesz zauważać zmianę oraz lepiej rozumieć siebie.

Jak długo powinna trwać terapia? Jak często należy odwiedzać psychoterapeutę?

Czas trwania terapii zależy wyłącznie od Ciebie. To Ty, wraz ze swoim terapeutą zadecydujesz o zakończeniu procesu. Podobnie jeśli chodzi o częstotliwość spotkań - choć będziemy Cię zachęcać, aby odbywały się one co tydzień oraz do zachowania ich regularnego rytmu.

Nasze statystyki pokazują, że średnia długość terapii to 10 sesji. Tak jak wspomnieliśmy, zależy to od różnych czynników.

W czym może pomóc psychoterapeuta? W czym pomaga psychoterapia?

We wszystkim, co dotyczy Twojego życia.

W relacjach z rodziną, w pracy, w finansach osobistych, w dobrym samopoczuciu. Na wszystko to wpływa nasze postrzeganie życia, myśli i oceny sytuacji, reakcje emocjonalne, decyzje i działania. Nasza kondycja psychiczna wpływa na jakość naszego życia, odporność na stres oraz harmonijne relacje z innymi ludźmi.

Czy powinienem się skontaktować z terapeutą, jeśli nie jestem pewien swojego problemu? Czuję, że potrzebuję pomocy, ale nie rozumiem, na czym polega problem. Co robić?

W takim przypadku zachęcamy serdecznie do skorzystania z konsultacji wstępnej, podczas której - w rozmowie z terapeutą - rozwiane zostaną Twoje wątpliwości

Czy psychoterapia online jest skuteczna?

Tak! Możemy potwierdzić to ⭐️ badaniem, które trwało 20 lat.

Wyniki pokazały, że terapia online nie tylko dorównuje skuteczności tradycyjnej terapii, ale w wielu przypadkach ją przewyższa. W końcu psychoterapia online to:
— bezpieczeństwo;
— komfort;
— oszczędność czasu i pieniędzy na kosztach transportu;
— dostępność;
— duży wybór specjalistów.

Korzystając z terapii online masz także zapewnioną pełną dyskrecję. Tu nikt nie zobaczy Ciebie w poczekalni.

Co mogę otrzymać?

Podczas psychoterapii możesz otrzymasz:
1. Profesjonalne wsparcie i pomoc specjalisty w procesie «bycia sobą».
2. Umiejętność robienia tego, czego faktycznie chcesz - a nie tego, czego robić nie chcesz.
3. Pełną i przejrzystą świadomość na temat tego, co lubisz, a czego nie - wraz z możliwością jej potwierdzenia.
4. Możliwość budowania relacji wysokiej jakości.
5. Zdolność do przekraczania osobistych granic.
6. Moc robienia rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś.
7. Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w swoim życiu.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii?

Dzięki pracy z terapeutą możesz poprawić jakość swojego życia w większości jego aspektów. Co prawda nie jest ona panaceum na wszystko, niemniej większość doświadczeń naszych klientów jest wysoce pozytywna.

Psychoterapia jest OK. Dzięki wspólnej pracy z psychoterapeutą uzyskujesz wiele korzyści. Są one jednak możliwe dzięki pracy własnej. Pamiętaj - tej pracy nie wykona za Ciebie nikt, niemniej terapeuta będzie Ci w niej towarzyszył i wyposaży Cię w skuteczne narzędzia zmiany osobistej.

O czym mówić na pierwszym spotkaniu z terapeutą?

Rozumiemy, że pierwsze spotkanie z psychoterapeutą może budzić emocje. Pamiętaj jednak, że psychoterapeuta jest specjalistą pracującym dla Ciebie i celem jego pracy jest udzielenie Ci pomocy. Nie będzie Cię też w żaden sposób oceniał.

Zastanów się:
— Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na wizytę?
— Czy miałeś/miałaś wcześniejsze doświadczenia z psychoterapią? Jakie one były?
— Jak wygląda Twoje życie codzienne?
— Jakie historie z Twojej przeszłości są dla Ciebie ważne?
— Co chcesz osiągnąć dzięki korzystaniu z terapii?

Oczywiście nie musisz się przygotowywać do spotkania. Twój terapeuta pokieruje rozmową tak, aby zdobyć potrzebne informacje i przygotować plan terapii. Pamiętaj jednak - decyzję podejmujesz zawsze Ty, zaś terapeuta nie może Ci niczego narzucić.

Czy sesje są prywatne? Czy terapeutę obowiązuje tajemnica?

pleso przywiązuje wielką wagę do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii!

Od pierwszych minut rozmowy z naszym specjalistą wiąże go tajemnica terapeutyczna. Nie może on ujawniać zarówno treści rozmowy, jak i faktu prowadzenia terapii z daną osobą. Naszych terapeutów obowiązuje pełna dyskrecja.

Tajemnica terapeutyczna jest uchylana w dwóch przypadkach: jeśli terapeuta poweźmie informację o tym, że jego rozmówca zagraża sam sobie lub innej osobie - prawo nakazuje wówczas zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom. Jeśli jednak taka sytuacja miałaby miejsce, terapeuta poinformuje Cię o tym fakcie.

Mój bliski potrzebuje psychoterapii. Co mam zrobić?

Czasami, po własnych pozytywnych doświadczeniach związanych z terapią zaczynamy zauważać, że byłoby to dobre rozwiązanie dla bliskich nam osób.

Nie mając też takich doświadczeń, gdy widzimy cierpienie psychiczne bliskieja nam osoby, możemy czuć potrzebę zaproponowania jej udziału w spotkaniach z terapeutą.

Pamiętaj jednak, że udział w psychoterapii musi być dobrowolny, zaś najlepsze efekty terapeutyczne osiągamy, kiedy jest on świadomym wyborem zainteresowanego.

Możesz zatem opowiedzieć komuś o pleso i o zaletach oferowanego rozwiązania jakim jest terapia online. Możesz także zachęcić do próbnego udziału - w pleso nie ma potrzeby, aby deklarować się co do ilości kolejnych sesji. Jest także duża szansa, że już pierwsze spotkanie przyniesie wielką satysfakcję.

Chcę anulować konsultację lub przełożyć ją na inny czas — co muszę zrobić?

W pleso wiemy, że życie jest nieprzewidywalne i zdarzają się różne sytuacje losowe, dlatego też:
— możesz przełożyć swoje spotkanie z psychoterapeutą na inną godzinę do 12 godzin przed sesją,
— możesz anulować swoje spotkanie na 24 godziny przed zaplanowanym terminem, a my automatycznie zwrócimy Ci opłatę.

Jak przygotować się do pierwszej konsultacji?

W pleso bardzo zależy nam, abyś był zadowolony od chwili pierwszego kontaktu z naszym specjalistą. Aby tak się stało, prosimy zadbać o poniższe kwestie:
— komfortową dla Ciebie przestrzeń tak, abyś czuł się swobodnie i aby nikt i nic nie zakłócało spokojnej rozmowy,
— bądź sam w pomieszczeniu, z którego się łączysz z terapeutą, aby zapewnić dyskrecję rozmowy,
— odpowiedni czas na spotkanie, aby mieć przestrzeń na refleksję i odpoczynek,
— dobre, stabilne połączenie internetowe, a także działające mikrofon i kamerkę internetową.

O pozostałe kwestie zadbamy już my - tak, abyś poczuł, że czas spędzony z naszym specjalistą był dobrze spożytkowany.

Czy psychoterapeuci z pleso przepisują leki?

Nie, na naszej platformie tego nie robimy, gdyż leki może przepisać jedynie lekarz. Jeśli będziesz tego potrzebować, nasz specjalista przekaże Ci rekomendowany kontakt do lekarza specjalisty, który także pracuje online.

Jak przebiega konsultacja na Platformie pleso?

Spotkania z naszymi specjalistami odbywają się za pośrednictwem naszego sprawdzonego systemu wideo. Przed konsultacją otrzymasz link do spotkania.

Pamiętaj, że spotkanie z terapeutą jest uzależnione od jego rodzaju:
— konsultacja indywidualna - 50 minut,
— sesja par - 80 minut.

Dlaczego terapeuci pleso nie mają opinii od klientów?

Pleso to platforma, której możesz zaufać tak, jak zrobiło to już kilka tysięcy klientów przed Tobą.

Dla Twojej pewności możemy dodać opinie klientów do opisów psychoterapeutów. Nie zamieszczamy ich jednak, gdyż zależy nam na tym, abyś samodzielnie dokonał wyboru, a nie sugerował się czyimś zdaniem. Może to mieć wpływ na proces Twojej terapii.

Niemniej, Twoja opinia jest dla nas ważna i dlatego zapytamy Cię o nią po odbyciu sesji.

Jeśli się wahasz, istnieje platforma, na której możesz przeglądać recenzje od naszych klientów, pod linkiem. ⭐️

Jak długo trwa jedna sesja?

Spotkanie z terapeutą jest uzależnione od jego rodzaju:
— konsultacja indywidualna - trwa 50 minut;
— sesja par zajmuje 80 minut.

Długość spotkania została określona tak, aby była ona najbardziej efektywna z punktu widzenia terapii.

Czy można zmienić psychoterapeutę? Co zrobić, jeśli nie spodobał mi się specjalista?

Psychoterapia to niezwykle złożony proces, na jakość którego może mieć wpływ niezwykle wiele czynników, a jednym z najważniejszych - który wpływa na efektywność i skuteczność terapii - jest tzw. relacja terapeutyczna. To specyficzna więź łącząca klienta z terapeutą i niezwykle istotne jest jest, aby klient czuł się w niej się komfortowo, nawet jeśli będzie rozmawiał o niekomfortowych dla siebie sprawach.

Jeśli zatem z jakiegokolwiek powodu chciałbyś zmienić terapeutę, z którym współpracujesz. możesz ponownie skorzystać z algorytmu doboru lub też skorzystać z pomocy naszego Działu wsparcia klienta, który pomoże Ci dokonać zmiany.

Jak wybrać odpowiedniego terapeutę?

Aby rozpocząć terapię, musisz dokonać wyboru terapeuty z którym będziesz współpracował. Współpracujący z nami terapeuci są wysokiej klasy specjalistami - w czasie starannego procesu rekrutacji zweryfikowaliśmy ich kompetencje.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby proces wyboru był dla Ciebie jak najbardziej efektywny, a także intuicyjny.

Krok 1: wypełnij formularz dotyczący Twoich potrzeb oraz preferencji.

Krok 2: algorytm pleso, uwzględniając Twoje odpowiedzi, zaproponuje najbardziej odpowiednich terapeutów.

Krok 3: otrzymujesz możliwość przejrzenia naszych rekomendacji, zapoznając się z wizytówkami terapeutów, oraz dokonujesz wyboru specjalisty.

Krok 4: wybierasz termin pierwszego spotkania z kalendarza terapeuty znajdującego się na stronie internetowej.

Bingo, właśnie dokonałeś wyboru terapeuty i rozpoczynasz terapię z pleso.

Nie znalazłeś poszukiwanej odpowiedzi?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania - serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pleso.me
facebook messenger