Regulamin Kart Podarunkowych§1 Definicje


Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Wydawca – Pleso Therapy sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu przy ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000980227, REGON: 522652856, NIP: 5783155594.
 2. Karta Podarunkowa – narzędzie (reprezentowane przez kod składający się z liter i cyfr) uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Sesji oferowanych na Platformie.
 3. Sesja – trwające 50 min spotkanie z Terapeutą odbywające się za pośrednictwem Platformy.
 4. Platforma – serwis internetowy prowadzony pod adresem www. pleso.me.
 5. Terapeuta – osoba, która jest wykwalifikowanym specjalistą uprawnionym do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, lekarzem psychiatrą, seksuologiem, psychoterapeutą lub coachem.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Kart Podarunkowych.
 7. Regulamin Platformy – regulamin świadczenia usług przez Wydawcę, dostępny pod adresem: https://pleso.me/pl/regulamin-klient-indywidualny.
 8. Nabywca - podmiot, który nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
 9. Użytkownik - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
 10. Operator Płatności - platforma Stripe, której dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA.
 11. Dział Wsparcia - Dział wsparcia klientów Wydawcy, dostępny pod adresem: biuro@pleso.me; za pośrednictwem Facebook Messenger oraz Instagram.


§ 2 Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej


 1. Karta podarunkowa może zostać nabyta za pośrednictwem Platformy.
 2. Karta Podarunkowa nabywana jest w drodze umowy sprzedaży poprzez złożenie odpowiedniego zamówienia na Platformie.
 3. Płatność za Kartę Podarunkową jest dokonywana elektronicznie za pośrednictwem Operatora Płatności.
 4. Nabywca ma możliwość zakupu Karty Podarunkowej uprawniającej do uczestnictwa w wybranej przez Nabywcę liczbie Sesji.
 5. Karta Podarunkowa wydawana jest Nabywcy na nośniku elektronicznym i wysyłana jest na adres mailowy Nabywcy wskazany podczas składania zamówienia.
 6. Wydawca zaleca Nabywcy weryfikację wszystkich folderów w ramach posiadanej przez niego poczty elektronicznej, w tym w szczególności folderu „SPAM”, celem weryfikacji, czy Karta Podarunkowa została przekazana Nabywcy.
 7. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.


§ 3 Zasady korzystania z Karty Podarunkowej


 1. Realizacja Karty Podarunkowej wymaga założenia Konta na Platformie przez Użytkownika.
 2. Realizacja Karty Podarunkowej polega na umożliwieniu nabycia przez Użytkownika Sesji na Platformie w zamian za przedstawienie Wydawcy Karty Podarunkowej w procesie płatności za Sesję.
 3. Karta Podarunkowa nie uprawnia do dokonywania płatności za Pakiety.
 4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej oraz braku ponownej aktywacji Karty podarunkowej przez Wydawcę na żądanie Użytkownika, po upływie jej okresu ważności;
  2. uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej;
  3. błędnego wpisania kodu numerycznego reprezentującego Kartę Podarunkową;
  4. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie;
  5. w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu lub Regulaminu Platformy lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych.
 5. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.


§ 4 Ważność Karty Podarunkowej


 1. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej wydania Nabywcy i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.
 2. Termin ważności Karty Podarunkowej wynosi 6 miesięcy.
 3. Karta Podarunkowa po upływie terminu jej ważności może zostać ponownie aktywowana przez Wydawcę wyłącznie w przypadku niewykorzystania przez Użytkownika w okresie jej ważności przysługujących Użytkownikowi Sesji. W celu przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest zgłosić żądanie ponownej aktywacji Karty Podarunkowej, kontaktując się z Wydawcą za pośrednictwem Działu Wsparcia.
 4. Nieważna jest Karta Podarunkowa:
  1. po upływie terminu ważności, która nie została ponownie aktywowana zgodnie z § 4 ust. 3 powyżej;
  2. po wykorzystaniu przypisanej do Karty Podarunkowej liczby Sesji.
 5. Użytkownik może sprawdzić liczbę pozostałych do wykorzystania Sesji kontaktując się z Działem Wsparcia.


§ 5 Użycie Karty Podarunkowej przez osoby trzecie


 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową.
 3. Realizacja Karty Podarunkowej stanowi ważną transakcję nawet w wypadku, gdy osoba trzecia wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.


§ 6 Reklamacje


 1. Reklamacje w zakresie Kart Podarunkowych Użytkownicy mogą składać do Wydawcy.
 2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz użyciem Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może kontaktować się z Wydawcą w sprawie Kart Podarunkowych w formie:
  • a) pisemnej na adres: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg
  • b) za pomocą adresu mailowego: biuro@pleso.me.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Wydawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy Regulaminu Platformy.
 6. Jeżeli Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.


§ 7 Postanowienia końcowe


 1. Użytkownik i Nabywca oświadczają, że zapoznali się z treścią Regulaminu i Regulaminu Platformy.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, postanowienia Regulaminu Platformy oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownika obowiązują warunki wiążące w chwili nabycia Karty Podarunkowej, chyba że zmiana warunków będzie wymagana przepisami prawa lub przez właściwy organ państwowy, albo nowe warunki będą korzystniejsze dla Użytkownika - wówczas Użytkownika obowiązują nowe warunki.

FAQ

Jak wybrać psychoterapeutę?

Do naszej pracy podchodzimy odpowiedzialnie i dlatego wybór terapeutów, którzy z nami pracują, to dla nas bardzo poważna kwestia.

Zwracamy uwagę na:
— posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia w zakresie prowadzenia terapii;
— systematyczne rozwijanie kompetencji w wybranej modalności terapeutycznej;
— doświadczenie: nasi terapeuci posiadają minimum 3 lata praktyki zawodowej;
— dojrzałość życiową terapeuty, cechy osobowości oraz etykę pracy;
— doświadczenie własnej terapii.

Po starannej analizie dokumentów aplikacyjnych, kierownik zespołu terapeutów - Michał Jan Bagiński - przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów. Jeśli zakończy się ona wynikiem pozytywnym, terapeuta zostaje dodany do naszej Platformy.

Jak wygląda praca z psychoterapeutą?

Doradztwo psychologiczne, coaching oraz psychoterapia odbywają się w formie sesji. Czas trwania zależy od wybranej formy - sesje indywidualne trwają 50 minut, zaś sesje dla par - 80 minut.

Podczas konsultacji zwracamy szczególną uwagę na zachowanie pełnej dyskrecji - obowiązuje nas zasada "czterech ścian": wszystko to, co mówisz podczas sesji, pozostaje wyłącznie między Tobą a psychoterapeutą. Ważne jest również to, aby podczas konsultacji klient przebywał w pomieszczeniu, w którym się znajduje, sam.

Równie ważny jest dla nas Twój komfort - z sesji online skorzystasz praktycznie z każdego miejsca na świecie, w najbardziej sprzyjającym dla Ciebie otoczeniu.

Konsultacje raz w tygodniu to najczęściej wybierana opcja przez naszych klientów, która zapewnia najlepszą efektywność. Terapia jest jednak "krojona na miarę", zatem częstotliwość spotkań ustalasz według własnych potrzeb ze swoim terapeutą, zgodnie z jego harmonogramem.

Jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą? Kim jest psychiatra?

Psycholog zajmuje się wykrywaniem problemów za pomocą diagnostyki osobowości, oceny procesów poznawczych oraz oceny dyspozycji psychicznych. Badanie odbywa się na podstawie wywiadów, a także, dość często, odpowiednich testów psychologicznych. Psycholog oferuje także pomoc psychologiczną - możesz się do niego zwrócić z problemami życia codziennego.

Psychoterapeuta będzie zajmować się przepracowaniem z Tobą nasilających się problemów i trudności wywołujących zaburzenia psychiczne. Psychoterapia prowadzona jest według określonej metody (modalności terapeutycznej). Psychoterapeuta nie musi być z wykształcenia lekarzem ani psychologiem.

Psychiatra jest lekarzem, który stawia diagnozę i ustala plan leczenia farmakologicznego. Robi to na podstawie wywiadu, badań diagnostycznych oraz oceny Twojego stanu psychicznego.

Jaką metodę psychoterapii lepiej wybrać?

Nasi terapeuci pracują w przebadanych klinicznie modalnościach (nurtach) terapeutycznych, które zapewniają najlepszą skuteczność. Należy jednak pamiętać, że do najważniejszych czynników leczących w psychoterapii należy relacja terapeutyczna, a więc specyficzna więź łącząca klienta i terapeutę.

Wybierając osobę, z którą będziesz pracować, weź pod uwagę poniższe sugestie dotyczące terapii:
— terapia poznawczo-behawioralna lub terapia schematu: jeśli chcesz poradzić sobie z określonymi zaburzeniami (np. ataki paniki, fobia społeczna, odczuwany niepokój);
— metody analityczne (np. analiza transakcyjna ): jeśli chcesz dokonać wglądu w siebie, a zatem zrozumieć i uświadomić sobie wewnętrzne procesy, które wpływają na Twoje samopoczucie i zachowanie;
— terapia Gestalt: jeśli chcesz pracować nad swoimi emocjami i chcesz skupić się na rzeczywistości, a także chcesz poprawić swoje relacje interpersonalne;
— praca z coachem: jeśli chcesz uzyskać pomoc w określeniu swoich celów życiowych;
— nasi terapeuci pracują także w oparciu o inne modalności terapeutyczne, które mają udowodnioną klinicznie skuteczność i są metodami opartymi na dowodach naukowych.

⭐️Dowiedz się więcej o różnych metodach psychoterapii

Od czego zależy czas trwania psychoterapii? Dlaczego psychoterapia jest tak długim procesem? Jak szybko zobaczę postęp?

Ilość potrzebnych spotkań z terapeutą zależy od wielu czynników. Wśród nich należy wymienić:
— Twoje potrzeby;
— zgłaszany przez Ciebie problem;
— gotowość do podjęcia zmian;
— modalność terapeutyczna, w której pracuje specjalista.

Psychoterapia to złożony proces, który może wymagać czasu. Nasi terapeuci starają się wykorzystać czas sesji w bardzo optymalny sposób, tak aby terapia była jak najbardziej efektywna.

Istnieje spora szansa, że już po pierwszej sesji zaczniesz zauważać zmianę oraz lepiej rozumieć siebie.

Jak długo powinna trwać terapia? Jak często należy odwiedzać psychoterapeutę?

Czas trwania terapii zależy wyłącznie od Ciebie. To Ty, wraz ze swoim terapeutą zadecydujesz o zakończeniu procesu. Podobnie jeśli chodzi o częstotliwość spotkań - choć będziemy Cię zachęcać, aby odbywały się one co tydzień oraz do zachowania ich regularnego rytmu.

Nasze statystyki pokazują, że średnia długość terapii to 10 sesji. Tak jak wspomnieliśmy, zależy to od różnych czynników.

W czym może pomóc psychoterapeuta? W czym pomaga psychoterapia?

We wszystkim, co dotyczy Twojego życia.

W relacjach z rodziną, w pracy, w finansach osobistych, w dobrym samopoczuciu. Na wszystko to wpływa nasze postrzeganie życia, myśli i oceny sytuacji, reakcje emocjonalne, decyzje i działania. Nasza kondycja psychiczna wpływa na jakość naszego życia, odporność na stres oraz harmonijne relacje z innymi ludźmi.

Czy powinienem się skontaktować z terapeutą, jeśli nie jestem pewien swojego problemu? Czuję, że potrzebuję pomocy, ale nie rozumiem, na czym polega problem. Co robić?

W takim przypadku zachęcamy serdecznie do skorzystania z konsultacji wstępnej, podczas której - w rozmowie z terapeutą - rozwiane zostaną Twoje wątpliwości

Czy psychoterapia online jest skuteczna?

Tak! Możemy potwierdzić to ⭐️ badaniem, które trwało 20 lat.

Wyniki pokazały, że terapia online nie tylko dorównuje skuteczności tradycyjnej terapii, ale w wielu przypadkach ją przewyższa. W końcu psychoterapia online to:
— bezpieczeństwo;
— komfort;
— oszczędność czasu i pieniędzy na kosztach transportu;
— dostępność;
— duży wybór specjalistów.

Korzystając z terapii online masz także zapewnioną pełną dyskrecję. Tu nikt nie zobaczy Ciebie w poczekalni.

Co mogę otrzymać?

Podczas psychoterapii możesz otrzymasz:
1. Profesjonalne wsparcie i pomoc specjalisty w procesie «bycia sobą».
2. Umiejętność robienia tego, czego faktycznie chcesz - a nie tego, czego robić nie chcesz.
3. Pełną i przejrzystą świadomość na temat tego, co lubisz, a czego nie - wraz z możliwością jej potwierdzenia.
4. Możliwość budowania relacji wysokiej jakości.
5. Zdolność do przekraczania osobistych granic.
6. Moc robienia rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś.
7. Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w swoim życiu.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii?

Dzięki pracy z terapeutą możesz poprawić jakość swojego życia w większości jego aspektów. Co prawda nie jest ona panaceum na wszystko, niemniej większość doświadczeń naszych klientów jest wysoce pozytywna.

Psychoterapia jest OK. Dzięki wspólnej pracy z psychoterapeutą uzyskujesz wiele korzyści. Są one jednak możliwe dzięki pracy własnej. Pamiętaj - tej pracy nie wykona za Ciebie nikt, niemniej terapeuta będzie Ci w niej towarzyszył i wyposaży Cię w skuteczne narzędzia zmiany osobistej.

O czym mówić na pierwszym spotkaniu z terapeutą?

Rozumiemy, że pierwsze spotkanie z psychoterapeutą może budzić emocje. Pamiętaj jednak, że psychoterapeuta jest specjalistą pracującym dla Ciebie i celem jego pracy jest udzielenie Ci pomocy. Nie będzie Cię też w żaden sposób oceniał.

Zastanów się:
— Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na wizytę?
— Czy miałeś/miałaś wcześniejsze doświadczenia z psychoterapią? Jakie one były?
— Jak wygląda Twoje życie codzienne?
— Jakie historie z Twojej przeszłości są dla Ciebie ważne?
— Co chcesz osiągnąć dzięki korzystaniu z terapii?

Oczywiście nie musisz się przygotowywać do spotkania. Twój terapeuta pokieruje rozmową tak, aby zdobyć potrzebne informacje i przygotować plan terapii. Pamiętaj jednak - decyzję podejmujesz zawsze Ty, zaś terapeuta nie może Ci niczego narzucić.

Czy sesje są prywatne? Czy terapeutę obowiązuje tajemnica?

pleso przywiązuje wielką wagę do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii!

Od pierwszych minut rozmowy z naszym specjalistą wiąże go tajemnica terapeutyczna. Nie może on ujawniać zarówno treści rozmowy, jak i faktu prowadzenia terapii z daną osobą. Naszych terapeutów obowiązuje pełna dyskrecja.

Tajemnica terapeutyczna jest uchylana w dwóch przypadkach: jeśli terapeuta poweźmie informację o tym, że jego rozmówca zagraża sam sobie lub innej osobie - prawo nakazuje wówczas zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom. Jeśli jednak taka sytuacja miałaby miejsce, terapeuta poinformuje Cię o tym fakcie.

Mój bliski potrzebuje psychoterapii. Co mam zrobić?

Czasami, po własnych pozytywnych doświadczeniach związanych z terapią zaczynamy zauważać, że byłoby to dobre rozwiązanie dla bliskich nam osób.

Nie mając też takich doświadczeń, gdy widzimy cierpienie psychiczne bliskieja nam osoby, możemy czuć potrzebę zaproponowania jej udziału w spotkaniach z terapeutą.

Pamiętaj jednak, że udział w psychoterapii musi być dobrowolny, zaś najlepsze efekty terapeutyczne osiągamy, kiedy jest on świadomym wyborem zainteresowanego.

Możesz zatem opowiedzieć komuś o pleso i o zaletach oferowanego rozwiązania jakim jest terapia online. Możesz także zachęcić do próbnego udziału - w pleso nie ma potrzeby, aby deklarować się co do ilości kolejnych sesji. Jest także duża szansa, że już pierwsze spotkanie przyniesie wielką satysfakcję.

Chcę anulować konsultację lub przełożyć ją na inny czas — co muszę zrobić?

W pleso wiemy, że życie jest nieprzewidywalne i zdarzają się różne sytuacje losowe, dlatego też:
— możesz przełożyć swoje spotkanie z psychoterapeutą na inną godzinę do 12 godzin przed sesją,
— możesz anulować swoje spotkanie na 24 godziny przed zaplanowanym terminem, a my automatycznie zwrócimy Ci opłatę.

Jak przygotować się do pierwszej konsultacji?

W pleso bardzo zależy nam, abyś był zadowolony od chwili pierwszego kontaktu z naszym specjalistą. Aby tak się stało, prosimy zadbać o poniższe kwestie:
— komfortową dla Ciebie przestrzeń tak, abyś czuł się swobodnie i aby nikt i nic nie zakłócało spokojnej rozmowy,
— bądź sam w pomieszczeniu, z którego się łączysz z terapeutą, aby zapewnić dyskrecję rozmowy,
— odpowiedni czas na spotkanie, aby mieć przestrzeń na refleksję i odpoczynek,
— dobre, stabilne połączenie internetowe, a także działające mikrofon i kamerkę internetową.

O pozostałe kwestie zadbamy już my - tak, abyś poczuł, że czas spędzony z naszym specjalistą był dobrze spożytkowany.

Czy psychoterapeuci z pleso przepisują leki?

Nie, na naszej platformie tego nie robimy, gdyż leki może przepisać jedynie lekarz. Jeśli będziesz tego potrzebować, nasz specjalista przekaże Ci rekomendowany kontakt do lekarza specjalisty, który także pracuje online.

Jak przebiega konsultacja na Platformie pleso?

Spotkania z naszymi specjalistami odbywają się za pośrednictwem naszego sprawdzonego systemu wideo. Przed konsultacją otrzymasz link do spotkania.

Pamiętaj, że spotkanie z terapeutą jest uzależnione od jego rodzaju:
— konsultacja indywidualna - 50 minut,
— sesja par - 80 minut.

Dlaczego terapeuci pleso nie mają opinii od klientów?

Pleso to platforma, której możesz zaufać tak, jak zrobiło to już kilka tysięcy klientów przed Tobą.

Dla Twojej pewności możemy dodać opinie klientów do opisów psychoterapeutów. Nie zamieszczamy ich jednak, gdyż zależy nam na tym, abyś samodzielnie dokonał wyboru, a nie sugerował się czyimś zdaniem. Może to mieć wpływ na proces Twojej terapii.

Niemniej, Twoja opinia jest dla nas ważna i dlatego zapytamy Cię o nią po odbyciu sesji.

Jeśli się wahasz, istnieje platforma, na której możesz przeglądać recenzje od naszych klientów, pod linkiem. ⭐️

Jak długo trwa jedna sesja?

Spotkanie z terapeutą jest uzależnione od jego rodzaju:
— konsultacja indywidualna - trwa 50 minut;
— sesja par zajmuje 80 minut.

Długość spotkania została określona tak, aby była ona najbardziej efektywna z punktu widzenia terapii.

Czy można zmienić psychoterapeutę? Co zrobić, jeśli nie spodobał mi się specjalista?

Psychoterapia to niezwykle złożony proces, na jakość którego może mieć wpływ niezwykle wiele czynników, a jednym z najważniejszych - który wpływa na efektywność i skuteczność terapii - jest tzw. relacja terapeutyczna. To specyficzna więź łącząca klienta z terapeutą i niezwykle istotne jest jest, aby klient czuł się w niej się komfortowo, nawet jeśli będzie rozmawiał o niekomfortowych dla siebie sprawach.

Jeśli zatem z jakiegokolwiek powodu chciałbyś zmienić terapeutę, z którym współpracujesz. możesz ponownie skorzystać z algorytmu doboru lub też skorzystać z pomocy naszego Działu wsparcia klienta, który pomoże Ci dokonać zmiany.

Jak wybrać odpowiedniego terapeutę?

Aby rozpocząć terapię, musisz dokonać wyboru terapeuty z którym będziesz współpracował. Współpracujący z nami terapeuci są wysokiej klasy specjalistami - w czasie starannego procesu rekrutacji zweryfikowaliśmy ich kompetencje.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby proces wyboru był dla Ciebie jak najbardziej efektywny, a także intuicyjny.

Krok 1: wypełnij formularz dotyczący Twoich potrzeb oraz preferencji.

Krok 2: algorytm pleso, uwzględniając Twoje odpowiedzi, zaproponuje najbardziej odpowiednich terapeutów.

Krok 3: otrzymujesz możliwość przejrzenia naszych rekomendacji, zapoznając się z wizytówkami terapeutów, oraz dokonujesz wyboru specjalisty.

Krok 4: wybierasz termin pierwszego spotkania z kalendarza terapeuty znajdującego się na stronie internetowej.

Bingo, właśnie dokonałeś wyboru terapeuty i rozpoczynasz terapię z pleso.

Nie znalazłeś poszukiwanej odpowiedzi?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania - serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pleso.me
facebook messenger