Regulamin świadczenia usług Platformy www.pleso.com.pl

Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 r.§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez PlesoTherapy na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania umów pomiędzy PlesoTherapy a Użytkownikiem za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem www.pleso.com.pl.
 2. Regulamin stanowi wzór umowy, która zostaje zawarta między PlesoTherapy a Użytkownikiem.
 3. Złożenie przez strony oświadczeń woli wymaga dla ich skuteczności złożenia ich w formie pisemnej lub elektronicznej w taki sposób, aby strona do której kierowane jest oświadczenia mogła zapoznać się z jego treścią.
 4. Z Usług Pośrednictwa oraz Usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności znajdująca się pod adresem https://pleso.com.pl/polityka_prywatnosci.
 6. W ramach korzystania z Platformy zabronione jest dostarczania przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub dobre obyczaje.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Platformy lub jej elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Platformy do celów sprzecznych z jej przeznaczeniem.
 8. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne dla Użytkownika. Koszty połączenia z Platformą za pośrednictwem Internetu, telefonii lub innych metod przesyłania danych, ponoszone są przez Użytkownika.
 9. Kontakt z PlesoTherapy może odbywać się za pośrednictwem:

a) poczty, pod adresem korespondencyjnym: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg;

b) wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej PlesoTherapy: hq@pleso.com.pl;

c) formularza kontaktowego udostępnionego na Platformie.


§ 2.

DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

a) Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu;

b) Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z Funkcjonalności, w tym w szczególności poprzez podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu Użytkownika;

c) Funkcjonalności – oznacza wszelkie funkcjonalności oferowane drogą elektroniczną przez PlesoTherapy w ramach Platformy, określone w Regulaminie, przy czym dostęp do niektórych Funkcjonalności w tym w szczególności do Subskrypcji, możliwa jest dopiero po rejestracji i założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika i zakupie określonej Subskrypcji (w tym uiszczenie odpowiedniej opłaty);

d) Konto – oznacza indywidualne konto Użytkownika wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza, umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych w ramach Platformy;

e) Operator Płatności – oznacza platformę Stripe, którego dostawcą jest Stripe, Inc., 354 Oyster Point Boulevard, South San Francisco, California, 94080, USA. Więcej informacji: https://support.stripe.com;

f) Okres Rozliczeniowy - określony czas powtarzający się w trybie cyklicznym, objęty obowiązywaniem umowy zawartej na czas nieoznaczony (Subskrypcja autoodnawialna), w którym Użytkownik posiada dostęp do specjalnych funkcjonalności na Platformie, za którą zobowiązany jest dokonać opłaty. Okres Rozliczeniowy trwa od dnia zawarcia umowy lub rozpoczęcia kolejnego cyklu dostępu, do dnia będącego ostatnim dniem bieżącego cyklu. Okres Rozliczeniowy liczony jest w ustalonych cyklach czasowych, których czas trwania określony jest szczegółowo w opisie Subskrypcji dostępnych na Platformie.

g) Platforma – oznacza serwis internetowy prowadzony pod adresem www pleso.com.pl będąca narzędziem umożliwiającym między innymi kontakt pomiędzy Terapeutą a Użytkownikiem, wyszukanie Terapeuty z danej specjalizacji i umawianie sesji terapeutycznych u Terapeuty;

h) PlesoTherapy – oznacza podmiot, który w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa świadczy usługi pośrednictwa pomiędzy użytkownikami platformy a Terapeutami, tj. Pleso Therapy sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu pod adresem: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000980227, REGON: 522652856, NIP: 5783155594;

i) Profil Terapeuty – oznacza zbiór informacji na temat Terapeuty umieszczony na Platformie w postaci podstrony Platformy posiadającej unikalny adres URL;

j) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez PlesoTherapy;

k) Subskrypcja - usługa świadczona na rzecz Użytkownika obejmująca cykliczną sprzedaż przez PlesoTherapy na rzecz Użytkownika specjalnych Funkcjonalności na Platformie oraz możliwości skorzystania z Usługi, w ilości zależnej od wybranego rodzaju Subskrypcji (zgodnie z dokonanym przez Subskrybenta wyborem rodzaju Subskrypcji). Cena Subskrypcji, do której uiszczenia na mocy zawartej umowy sprzedaży będzie obowiązany Użytkownik, będzie każdorazowo wskazana w podsumowaniu zamówienia na Subskrypcję na Platformie;

l) Terapeuta – oznacza osobę, która jest wykwalifikowanym specjalistą uprawnionym do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, lekarzem psychiatrą, seksuologiem, psychoterapeutą lub coachem, który świadczy Usługi na rzecz Użytkownika;

m) Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

n) Usługa – oznacza usługi psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapeutyczne oraz inne podobne świadczone przez Terapeutę posiadającego Profil Terapeuty na Platformie na rzecz Użytkowników, których wyszukanie, rezerwacja, zmiana bądź odwołanie terminu realizacji odbywa się za pośrednictwem Platformy;

o) Użytkownik – oznacza każdego odwiedzającego lub korzystającego z Platformy lub której są świadczone usługi.


§ 3.

FUNKCJONALNOŚCI

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Funkcjonalności oraz Usług przez Użytkownika niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

a) zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu;

b) prawidłowe wypełnienie Formularza przez Użytkownika poprzez podanie wymaganych w Formularzu prawdziwych danych osobowych oraz złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola Formularza;

c) zatwierdzenie danych wpisanych w Formularzu i wysłanie ich do PlesoTherapy w celu przetworzenia.

 1. Spełnienie wszystkich warunków określonych w ust. 1 powyżej przez Użytkownika skutkuje zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Użytkownikiem a PlesoTherapy w zakresie Funkcjonalności udostępnionych na Platformie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Dokonanie czynności określonych przez Użytkownika umożliwi PlesoTherapy utworzenie w ramach Platformy Konta zgodnie z danymi podanymi w Formularzu. PlesoTherapy może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach Platformy, jest sprzeczna z prawem lub narusza uzasadnione interesy PlesoTherapy. Utworzenie konta Użytkownika powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia Usług, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.
 3. Zawarcie Umowy, w ramach której oferowane będą Funkcjonalności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie tych usług.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem i PlesoTherapy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Platformy zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Usługi świadczone przez PlesoTherapy oraz Terapeutów w ramach Platformy mają charakter nieodpłatny oraz odpłatny, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 6. Do usług nieodpłatnych dostępnych za pośrednictwem Platformy zalicza się w szczególności:

a) pozyskiwanie informacji o Terapeutach, ich specjalizacji, formach komunikacji, rezerwacji wizyt, opinii o Terapeutach, kwocie i formach wynagrodzenia za sesje, sposobie świadczenia tych usług oraz miejscach ich udzielania;

b) powiadamianie o terminie wizyty lub jej zmianie w ramach Usług;

c) usługę newsletter;

d) dostęp do niektórych artykułów i innych publikacji dostępnych na Platformie;

e) umożliwienie wystawienia opinii o Terapeucie.

 1. PlesoTherapy zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Funkcjonalności oferowanych w ramach Platformy, o czym zobowiązuje się informować Użytkowników drogą mailową z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Usługi świadczone przez Terapeutów wykonywane są każdorazowo wyłącznie przez wybranego przez Użytkownika Terapeutę i są realizowane poprzez przeprowadzenie sesji prowadzonych przez Terapeutów wyłącznie on-line za pomocą urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie sesji pomiędzy Terapeutą a na odległość.
 3. Terminy świadczenia Usług przez Terapeutów dostępne są na Platformie na Profilu Terapeuty.
 4. Użytkownik może umówić się z wybranym Terapeutą na sesję poprzez zalogowanie się na Konto z poziomu Platformy oraz wybranie odpowiedniego Terapeuty oraz terminu spośród dostępnych, a następnie przesłanie zapytania o możliwość odbycia sesji do Terapeuty. Odbycie sesji jest możliwe po zaakceptowaniu zaproszenia przez Terapeutę oraz uiszczenie wynagrodzenia, zgodnie z § 6 Regulaminu.
 5. Każda jedna sesja pomiędzy Użytkownikiem a Terapeutą trwa 50 minut.

§ 4.

SUBSKRYPCJA

 1. Składając zamówienie na Subskrypcję Użytkownik dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji w treści formularza, zaznaczając na Platformie PlesoTherapy rodzaj zamawianej Subskrypcji. Wraz ze złożeniem zamówienia przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy Subskrypcji. Potwierdzenie zamówienia następuje w drodze wiadomości elektronicznej wysłanej przez PlesoTherapy na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży Subskrypcji wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny Subskrypcji, ustalonej przez PlesoTherapy w zależności od rodzaju wybranej przez Użytkownika rodzaju subskrypcji. Cennik rodzajów Subskrypcji jest umieszczony na Platformie.
 3. Umowa Subskrypcji, aby została zawarta wymagane jest: (a) Użytkownik był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego; (b) posiadał Konto Użytkownika; (c) przez cały czas procesu zakupowego pozostawał zalogowany; (d) zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz ewentualnych innych warunków wskazanych i udostępnionych w ramach procesu zakupowego; (e) dokonał stosownej opłaty i nastąpiło pozytywne zweryfikowanie uiszczenia przez Użytkownika tej opłaty. Na Platformie podane zostały ceny brutto (tj. zawierające wszelkie podatki obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w złotych polskich (PLN).
 4. Użytkownik po zawarciu umowy otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia przesłane na podany przez niego adres e-mailowy, a także potwierdzenie wyrażenia przez Użytkownika zgody na cykliczne płatności poprzez obciążanie jego karty płatniczej (umowy na czas nieoznaczony).
 5. Umowa na czas oznaczony umożliwia Użytkownikowi, w zamian za dokonanie jednorazowej płatności, uzyskanie dostępu do wybranej przez siebie Subskrypcji na czas z góry określony, po upływie którego umowa przekształca się w umowę na czas nieoznaczony. Użytkownik może również wykupić wariant Subskrypcji bez funkcji automatycznego odnawiania.
 6. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty za zamówioną Subskrypcję. Po wyborze sposobu płatności za zamawianą Subskrypcję, Użytkownik może zostać przekierowany do serwisu rozliczeniowego Operatora Płatności w celu dokonania płatności.
 7. PlesoTherapy może oferować Użytkownikowi Subskrypcji w formie umowy na czas oznaczony, jak i na czas nieoznaczony. W każdym przypadku informacja dotycząca rodzaju zawieranej umowy będzie podana w ramach dokonywanego przez niego procesu zakupowego.
 8. W ramach Subskrypcji Użytkownik będzie miał dostęp do specjalnych Funkcjonalności na Platformie oraz możliwości skorzystania z Usługi, w ilości zależnej od wybranego rodzaju Subskrypcji. Dostęp do specjalnych Funkcjonalności Platformy w ramach Subskrypcji wymaga, aby Użytkownik pozostawał zalogowany.
 9. Płatności, w przypadku wybrania Subskrypcji z wariantem jej automatycznego odnawiania, pobierane są przez PlesoTherapy automatycznie (autoodnawialna płatność), wraz z rozpoczęciem danego Okresu Rozliczeniowego. Dokonanie płatności następuje poprzez obciążenie środka płatności, którym w tym celu posługuje się Użytkownik, odpowiednią kwotą należną za dany Okres Rozliczeniowy.
 10. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zrezygnować z Subskrypcji. Jeżeli zakup Subskrypcji został wykonany za pośrednictwem Platformy oświadczenie to składa się poprzez wejście do panelu Użytkownika (w ramach Konta) i wyłączenie opcji płatności autoodnawialne lub poprzez kontakt na adres e-mail hq@pleso.com.pl. Oświadczenie to powinno zostać złożone nie później niż 24 godziny przed wygaśnięciem danego Okresu Rozliczeniowego. Umowa ulega rozwiązaniu dopiero z końcem Okresu Rozliczeniowego, za który została dokonana ostatnia płatność, a z momentem rozwiązania Użytkownik traci dostęp do specjalnych funkcjonalności Platformy. Przed upływem tego okresu Użytkownik może cofnąć decyzję poprzez wejście do panelu Użytkownika w ramach Konta Użytkownika i włączenie opcji płatności autoodnawialnej.
 11. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu płatności za już opłacone Okresy Rozliczeniowe.
 12. Po wygaśnięciu umowy Użytkownik, aby uzyskać ponownie dostęp do specjalnych Funkcjonalności na Platformie dostępnej w ramach Subskrypcji, który został wypowiedziany, będzie musiał przejść ponownie proces zakupu wybranej Subskrypcji.
 13. PlesoTherapy umożliwia zmianę Subskrypcji na wyższy w czasie trwania Okresu Rozliczeniowego, bez konieczności składania nowego zamówienia.
 14. Aby zmienić rodzaj Subskrypcji na wyższy bez składania nowego zamówienia należy na dedykowanej Subskrypcjom stronie na Platformie wybrać nowy rodzaj Subskrypcji i zaakceptować warunki. Na skutek zmiany, dotychczasowa Subskrypcja zostanie skrócona, a nowy Subskrypcja zostanie aktywowana bezpośrednio po wyrażeniu woli zmiany przez Użytkownika.
 15. Okres obowiązywania dotychczasowego rodzaju Subskrypcji zostanie skrócony proporcjonalnie do standardowej (nie obejmującej ewentualnej promocji) ceny nowego rodzaju Subskrypcji, z którego można korzystać od razu, a opłata za nowy rodzaj Subskrypcji będzie pobierana począwszy od zakończenia tego skróconego okresu.
 16. Użytkownik może odstąpić od zmiany, w terminie 14-stu dni bez podawania powodów. Aby odstąpić należy wysłać e-mail na adres: hq@pleso.com.pl. Wystarczy, że wyrażona zostanie wola rezygnacji. W razie odstąpienia wyższy rodzaj Subskrypcji będzie dezaktywowany, a Użytkownik z powrotem otrzyma dostęp do dotychczasowego rodzaju Subskrypcji. PlesoTherapy poinformuje Użytkownika o wysokości ewentualnego zwrotu, w związku z odstąpieniem - proporcjonalnie do czasu korzystania z wyższego rodzaju Subskrypcji. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, jak realizowana płatność, w terminie 14-stu dni od odstąpienia.

§ 5.

WARUNKI TECHNICZNE

 1. Na potrzeby świadczenia usług za pośrednictwem Platformy wymagane jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu oraz łącza internetowego:
 • stabilne połączenie z Internetem o przepustowości minimum 5 mbps (zarówno dla pobierania oraz wysyłania) – przy czym rekomendowane jest posiadanie stałego łącza (przewodowe lub bezprzewodowe Wi-Fi);
 • urządzenie z aktualną wersją przeglądarki internetowej – rekomendowane jest użycie następujących przeglądarek: Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge;
 • posiadania urządzenia z mikrofonem i kamerą. 
 1. Poprzez zawarcie Umowy Użytkownik potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z Platformy.

§ 6.

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB JEGO UISZCZENIA

 1. Wynagrodzenie świadczone Funkcjonalności i Usługi jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.
 2. Użytkownik z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór Usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia całości stosownego wynagrodzenia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Brak uiszczenia tego wynagrodzenia powoduje brak powstania po stronie Terapeuty obowiązku realizacji Usługi. 
 4. Płatność za usługi jest dokonywana elektronicznie za pośrednictwem Operatora Płatności.
 5. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego PlesoTherapy. 
 6. PlesoTherapy wystawi na żądanie Użytkownika fakturę, po wcześniejszym przekazaniu przez Użytkownika danych niezbędnych do jego wystawienia. 

§ 7.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. PlesoTherapy zobowiązuje się oferować Użytkownikowi Funkcjonalności zgodnie z jej treścią i postanowieniami Regulaminu, w tym:

a) zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Użytkownikiem, a uzyskane w ramach Umowy, w szczególności w zakresie świadczenia Usług przez Terapeutów. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie;

b) kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodną z przepisami rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

c) ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej;

d) może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

e) w ramach zawartej Umowy nie ma obowiązku oferowania Funkcjonalności o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności umawiania sesji terapeutycznych, w przypadku braku dokonania przez Użytkownika zapłaty wynagrodzenia;

f) w ramach zawartej Umowy ma prawo do zaprzestania oferowania Funkcjonalności w przypadku przekazywania przez Użytkownika o charakterze bezprawnym lub obraźliwym;

g) ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Platformy w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Platformy, oprogramowania i urządzeń technicznych z nią związanych;

h) ma prawo do zablokowania konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa;

i) PlesoTherapy nie ponosi odpowiedzialności za skutki oferowanych przez PlesoTherapy Funkcjonalności na rzecz Użytkownika, jeżeli Użytkownik doprowadzi do tego, że Usługi będą realizowane w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Regulaminu. W szczególności PlesoTherapy nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek przerwy lub trudności w przeprowadzeniu sesji spowodowanych niskiej jakości lub niestabilnym połączeniem internetowym po stronie Użytkownika, jak również niespełnieniem warunków technicznych, o których mowa w § 5 Regulaminu;

j) w zakresie Funkcjonalności, ze względu na świadczenie usług w ramach Umowy polegających wyłącznie na podzlecaniu oraz z uwagi na profesjonalny charakter prowadzonej działalności Terapeuty, PlesoTherapy nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usług na rzecz Użytkowników przez Terapeutę.

 1. Użytkownik Platformy:

a) ma prawo do korzystania z Funkcjonalności zgodnie z Umową i postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności do komunikacji elektronicznej z PlesoTherapy, rezerwacji sesji, ich zmiany czy anulowania, jak również do składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Platformy;

b) ma prawo do wyrażenia i zamieszczenia opinii na temat Terapeuty, z którego usług skorzystał za pośrednictwem Platformy;

c) może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d) ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego PlesoTherapy;

e) w przypadku zablokowania Konta przez PlesoTherapy nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody PlesoTherapy w formie pisemnej lub elektronicznej;

f) ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody PlesoTherapy w formie pisemnej lub elektronicznej;

g) zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach Umowy bez uzyskania zgody PlesoTherapy w formie pisemnej lub elektronicznej.

 1. Wypełnienie przez Użytkownika Formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez PlesoTherapy danych osobowych podanych w Formularzu.

§ 8.

PRZEŁOŻENIE LUB ODWOŁYWANIE SESJI

 1. Przełożenie lub odwołanie terminu wykonania Usługi jest możliwe na zasadach ustalonych niniejszym paragrafem.
 2. Użytkownik ma prawo do jednorazowego przełożenia terminu sesji najpóźniej na 12 godzin przed jej rozpoczęciem. Przełożenia terminu sesji dokonuje się za pośrednictwem Platformy.
 3. Użytkownik ma prawo do odwołania sesji najpóźniej na 24 godziny przed jej rozpoczęciem – w takiej sytuacji przysługuje mu 100% zwrotu wynagrodzenia za sesję. W przypadku odwołania sesji na mniej niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, całość zapłaconego wynagrodzenia przepada.
 4. W przypadku konieczności zmiany terminu sesji lub odwołania sesji z przyczyn leżących po stronie Terapeuty, Użytkownik zostanie powiadomiony o odwołaniu lub zmianie terminu sesji najpóźniej na 12 godzin przed planowanym jej terminem. W takim przypadku Terapeuta uzgodni nowy termin sesji za pośrednictwem Platformy z Użytkownikiem.
 5. W przypadku, gdy Terapeuta nie odwołał sesji w terminie określonym w ust. 2 i nie pojawił się na sesji albo spóźnił się więcej niż 15 minut – Użytkownik ma prawo do wyboru odwołania wizyty ze zwrotem całości opłaty uprzednio uiszczonej za sesję lub przeniesienia sesji na inny termin.
 6. W przypadku nieobecności Użytkownika trwającej ponad 10 minut wyznaczonego terminu sesji Terapeuta ma prawo zakończyć spotkanie. W takiej sytuacji Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia.
 7. W przypadku gdy zachowanie Użytkownika podczas sesji będzie uznane przez Terapeutę za niepokojące lub niewłaściwe, wzbudzające w Terapeucie uzasadnioną obawę co do bezpieczeństwa Użytkownika, Terapeuta ma prawo zakończyć sesje. Zachowanie to może polegać w szczególności na prowadzeniu samochodu przez Użytkownika w czasie sesji, bycie pod wpływem środków psychodelicznych, w tym alkoholu lub narkotyków lub w sytuacji autoagresji Użytkownika.

§ 9.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze oferowanymi Funkcjonalnościami, przy czym PlesoTherapy nie odpowiada za realizację Usług. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres PlesoTherapy. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące usług elektronicznych należy kierować listownie na adres PlesoTherapy: ul. 12 Lutego 25/7, 82-300 Elbląg lub pocztą elektroniczną na adres: hq@pleso.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację Umowy i Użytkownika będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez PlesoTherapy.
 3. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez PlesoTherapy.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez PlesoTherapy nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba że Użytkownik zgłosi chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową, podając adres do korespondencji w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. W sytuacji, gdy podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, PlesoTherapy zwraca się do składającego przed rozpatrzeniem zgłoszenia o jego uzupełnienie w terminie 30 dni. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania zgłoszenia.

§ 10.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://pleso.com.pl/polityka_prywatnosci.


§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na Platformie.
 2. O wszelkich zmianach w Regulaminie PlesoTherapy będzie informować poprzez wysłanie informacji o wprowadzanych zmianach na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia poinformowania Użytkownika o tych zmianach.
 3. Okres wskazany w ust. 2 powyżej może być krótszy w sytuacji, kiedy:

a) zmiana spowodowana będzie zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zaś czas między publikacją aktu prawnego, który wymusza zmiany a jego wejściem w życie, jest krótszy niż 14 dni;

b) zmiana spowodowana jest ostateczną decyzją organu administracji publicznej lub prawomocnym wyrokiem sądu, które nakazują jej wprowadzenie w terminie krótszym niż 14 dni.

 1. Użytkownik, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany, może wypowiedzieć Umowę w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ze skutkiem na ostatni dzień przed wejściem w życie wprowadzonych postanowień.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z pomocy miejskich (powiatowych) Rzeczników Konsumentów lub Europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami dostępnej pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Informacja o innych dostępnych sposobach pozasądowego rozpatrywania sporów, w tym lista Rzeczników Konsumenckich oraz procedury związane z pozasądowym rozstrzyganiem sporów dostępne są pod adresem: www.uokik.gov.pl/pomoc.php.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie w szczególności przepisy:

a) ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2019 r., poz. 1026 z późn. zm.);

b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.);

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.);

d) ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.). 
Regulamin od dnia 14 grudnia 2022 r.

FAQ

Jak wybrać psychoterapeutę?

Do naszej pracy podchodzimy odpowiedzialnie i dlatego wybór terapeutów, którzy z nami pracują, to dla nas bardzo poważna kwestia.

Zwracamy uwagę na:
— posiadanie odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia w zakresie prowadzenia terapii;
— systematyczne rozwijanie kompetencji w wybranej modalności terapeutycznej;
— doświadczenie: nasi terapeuci posiadają minimum 3 lata praktyki zawodowej;
— dojrzałość życiową terapeuty, cechy osobowości oraz etykę pracy;
— doświadczenie własnej terapii.

Po starannej analizie dokumentów aplikacyjnych, kierownik zespołu terapeutów - Michał Jan Bagiński - przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z każdym z kandydatów. Jeśli zakończy się ona wynikiem pozytywnym, terapeuta zostaje dodany do naszej Platformy.

Jak wygląda praca z psychoterapeutą?

Doradztwo psychologiczne, coaching oraz psychoterapia odbywają się w formie sesji. Czas trwania zależy od wybranej formy - sesje indywidualne trwają 50 minut, zaś sesje dla par - 80 minut.

Podczas konsultacji zwracamy szczególną uwagę na zachowanie pełnej dyskrecji - obowiązuje nas zasada "czterech ścian": wszystko to, co mówisz podczas sesji, pozostaje wyłącznie między Tobą a psychoterapeutą. Ważne jest również to, aby podczas konsultacji klient przebywał w pomieszczeniu, w którym się znajduje, sam.

Równie ważny jest dla nas Twój komfort - z sesji online skorzystasz praktycznie z każdego miejsca na świecie, w najbardziej sprzyjającym dla Ciebie otoczeniu.

Konsultacje raz w tygodniu to najczęściej wybierana opcja przez naszych klientów, która zapewnia najlepszą efektywność. Terapia jest jednak "krojona na miarę", zatem częstotliwość spotkań ustalasz według własnych potrzeb ze swoim terapeutą, zgodnie z jego harmonogramem.

Jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą? Kim jest psychiatra?

Psycholog zajmuje się wykrywaniem problemów za pomocą diagnostyki osobowości, oceny procesów poznawczych oraz oceny dyspozycji psychicznych. Badanie odbywa się na podstawie wywiadów, a także, dość często, odpowiednich testów psychologicznych. Psycholog oferuje także pomoc psychologiczną - możesz się do niego zwrócić z problemami życia codziennego.

Psychoterapeuta będzie zajmować się przepracowaniem z Tobą nasilających się problemów i trudności wywołujących zaburzenia psychiczne. Psychoterapia prowadzona jest według określonej metody (modalności terapeutycznej). Psychoterapeuta nie musi być z wykształcenia lekarzem ani psychologiem.

Psychiatra jest lekarzem, który stawia diagnozę i ustala plan leczenia farmakologicznego. Robi to na podstawie wywiadu, badań diagnostycznych oraz oceny Twojego stanu psychicznego.

Jaką metodę psychoterapii lepiej wybrać?

Nasi terapeuci pracują w przebadanych klinicznie modalnościach (nurtach) terapeutycznych, które zapewniają najlepszą skuteczność. Należy jednak pamiętać, że do najważniejszych czynników leczących w psychoterapii należy relacja terapeutyczna, a więc specyficzna więź łącząca klienta i terapeutę.

Wybierając osobę, z którą będziesz pracować, weź pod uwagę poniższe sugestie dotyczące terapii:
— terapia poznawczo-behawioralna lub terapia schematu: jeśli chcesz poradzić sobie z określonymi zaburzeniami (np. ataki paniki, fobia społeczna, odczuwany niepokój);
— metody analityczne (np. analiza transakcyjna ): jeśli chcesz dokonać wglądu w siebie, a zatem zrozumieć i uświadomić sobie wewnętrzne procesy, które wpływają na Twoje samopoczucie i zachowanie;
— terapia Gestalt: jeśli chcesz pracować nad swoimi emocjami i chcesz skupić się na rzeczywistości, a także chcesz poprawić swoje relacje interpersonalne;
— praca z coachem: jeśli chcesz uzyskać pomoc w określeniu swoich celów życiowych;
— nasi terapeuci pracują także w oparciu o inne modalności terapeutyczne, które mają udowodnioną klinicznie skuteczność i są metodami opartymi na dowodach naukowych.

⭐️Dowiedz się więcej o różnych metodach psychoterapii

Od czego zależy czas trwania psychoterapii? Dlaczego psychoterapia jest tak długim procesem? Jak szybko zobaczę postęp?

Ilość potrzebnych spotkań z terapeutą zależy od wielu czynników. Wśród nich należy wymienić:
— Twoje potrzeby;
— zgłaszany przez Ciebie problem;
— gotowość do podjęcia zmian;
— modalność terapeutyczna, w której pracuje specjalista.

Psychoterapia to złożony proces, który może wymagać czasu. Nasi terapeuci starają się wykorzystać czas sesji w bardzo optymalny sposób, tak aby terapia była jak najbardziej efektywna.

Istnieje spora szansa, że już po pierwszej sesji zaczniesz zauważać zmianę oraz lepiej rozumieć siebie.

Jak długo powinna trwać terapia? Jak często należy odwiedzać psychoterapeutę?

Czas trwania terapii zależy wyłącznie od Ciebie. To Ty, wraz ze swoim terapeutą zadecydujesz o zakończeniu procesu. Podobnie jeśli chodzi o częstotliwość spotkań - choć będziemy Cię zachęcać, aby odbywały się one co tydzień oraz do zachowania ich regularnego rytmu.

Nasze statystyki pokazują, że średnia długość terapii to 10 sesji. Tak jak wspomnieliśmy, zależy to od różnych czynników.

W czym może pomóc psychoterapeuta? W czym pomaga psychoterapia?

We wszystkim, co dotyczy Twojego życia.

W relacjach z rodziną, w pracy, w finansach osobistych, w dobrym samopoczuciu. Na wszystko to wpływa nasze postrzeganie życia, myśli i oceny sytuacji, reakcje emocjonalne, decyzje i działania. Nasza kondycja psychiczna wpływa na jakość naszego życia, odporność na stres oraz harmonijne relacje z innymi ludźmi.

Czy powinienem się skontaktować z terapeutą, jeśli nie jestem pewien swojego problemu? Czuję, że potrzebuję pomocy, ale nie rozumiem, na czym polega problem. Co robić?

W takim przypadku zachęcamy serdecznie do skorzystania z konsultacji wstępnej, podczas której - w rozmowie z terapeutą - rozwiane zostaną Twoje wątpliwości

Czy psychoterapia online jest skuteczna?

Tak! Możemy potwierdzić to ⭐️ badaniem, które trwało 20 lat.

Wyniki pokazały, że terapia online nie tylko dorównuje skuteczności tradycyjnej terapii, ale w wielu przypadkach ją przewyższa. W końcu psychoterapia online to:
— bezpieczeństwo;
— komfort;
— oszczędność czasu i pieniędzy na kosztach transportu;
— dostępność;
— duży wybór specjalistów.

Korzystając z terapii online masz także zapewnioną pełną dyskrecję. Tu nikt nie zobaczy Ciebie w poczekalni.

Co mogę otrzymać?

Podczas psychoterapii możesz otrzymasz:
1. Profesjonalne wsparcie i pomoc specjalisty w procesie «bycia sobą».
2. Umiejętność robienia tego, czego faktycznie chcesz - a nie tego, czego robić nie chcesz.
3. Pełną i przejrzystą świadomość na temat tego, co lubisz, a czego nie - wraz z możliwością jej potwierdzenia.
4. Możliwość budowania relacji wysokiej jakości.
5. Zdolność do przekraczania osobistych granic.
6. Moc robienia rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiłeś.
7. Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w swoim życiu.

Dlaczego warto skorzystać z psychoterapii?

Dzięki pracy z terapeutą możesz poprawić jakość swojego życia w większości jego aspektów. Co prawda nie jest ona panaceum na wszystko, niemniej większość doświadczeń naszych klientów jest wysoce pozytywna.

Psychoterapia jest OK. Dzięki wspólnej pracy z psychoterapeutą uzyskujesz wiele korzyści. Są one jednak możliwe dzięki pracy własnej. Pamiętaj - tej pracy nie wykona za Ciebie nikt, niemniej terapeuta będzie Ci w niej towarzyszył i wyposaży Cię w skuteczne narzędzia zmiany osobistej.

O czym mówić na pierwszym spotkaniu z terapeutą?

Rozumiemy, że pierwsze spotkanie z psychoterapeutą może budzić emocje. Pamiętaj jednak, że psychoterapeuta jest specjalistą pracującym dla Ciebie i celem jego pracy jest udzielenie Ci pomocy. Nie będzie Cię też w żaden sposób oceniał.

Zastanów się:
— Dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się na wizytę?
— Czy miałeś/miałaś wcześniejsze doświadczenia z psychoterapią? Jakie one były?
— Jak wygląda Twoje życie codzienne?
— Jakie historie z Twojej przeszłości są dla Ciebie ważne?
— Co chcesz osiągnąć dzięki korzystaniu z terapii?

Oczywiście nie musisz się przygotowywać do spotkania. Twój terapeuta pokieruje rozmową tak, aby zdobyć potrzebne informacje i przygotować plan terapii. Pamiętaj jednak - decyzję podejmujesz zawsze Ty, zaś terapeuta nie może Ci niczego narzucić.

Czy sesje są prywatne? Czy terapeutę obowiązuje tajemnica?

pleso przywiązuje wielką wagę do zachowania poufności oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii!

Od pierwszych minut rozmowy z naszym specjalistą wiąże go tajemnica terapeutyczna. Nie może on ujawniać zarówno treści rozmowy, jak i faktu prowadzenia terapii z daną osobą. Naszych terapeutów obowiązuje pełna dyskrecja.

Tajemnica terapeutyczna jest uchylana w dwóch przypadkach: jeśli terapeuta poweźmie informację o tym, że jego rozmówca zagraża sam sobie lub innej osobie - prawo nakazuje wówczas zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom. Jeśli jednak taka sytuacja miałaby miejsce, terapeuta poinformuje Cię o tym fakcie.

Mój bliski potrzebuje psychoterapii. Co mam zrobić?

Czasami, po własnych pozytywnych doświadczeniach związanych z terapią zaczynamy zauważać, że byłoby to dobre rozwiązanie dla bliskich nam osób.

Nie mając też takich doświadczeń, gdy widzimy cierpienie psychiczne bliskieja nam osoby, możemy czuć potrzebę zaproponowania jej udziału w spotkaniach z terapeutą.

Pamiętaj jednak, że udział w psychoterapii musi być dobrowolny, zaś najlepsze efekty terapeutyczne osiągamy, kiedy jest on świadomym wyborem zainteresowanego.

Możesz zatem opowiedzieć komuś o pleso i o zaletach oferowanego rozwiązania jakim jest terapia online. Możesz także zachęcić do próbnego udziału - w pleso nie ma potrzeby, aby deklarować się co do ilości kolejnych sesji. Jest także duża szansa, że już pierwsze spotkanie przyniesie wielką satysfakcję.

Chcę anulować konsultację lub przełożyć ją na inny czas — co muszę zrobić?

W pleso wiemy, że życie jest nieprzewidywalne i zdarzają się różne sytuacje losowe, dlatego też:
— możesz przełożyć swoje spotkanie z psychoterapeutą na inną godzinę do 12 godzin przed sesją,
— możesz anulować swoje spotkanie na 24 godziny przed zaplanowanym terminem, a my automatycznie zwrócimy Ci opłatę.

Jak przygotować się do pierwszej konsultacji?

W pleso bardzo zależy nam, abyś był zadowolony od chwili pierwszego kontaktu z naszym specjalistą. Aby tak się stało, prosimy zadbać o poniższe kwestie:
— komfortową dla Ciebie przestrzeń tak, abyś czuł się swobodnie i aby nikt i nic nie zakłócało spokojnej rozmowy,
— bądź sam w pomieszczeniu, z którego się łączysz z terapeutą, aby zapewnić dyskrecję rozmowy,
— odpowiedni czas na spotkanie, aby mieć przestrzeń na refleksję i odpoczynek,
— dobre, stabilne połączenie internetowe, a także działające mikrofon i kamerkę internetową.

O pozostałe kwestie zadbamy już my - tak, abyś poczuł, że czas spędzony z naszym specjalistą był dobrze spożytkowany.

Czy psychoterapeuci z pleso przepisują leki?

Nie, na naszej platformie tego nie robimy, gdyż leki może przepisać jedynie lekarz. Jeśli będziesz tego potrzebować, nasz specjalista przekaże Ci rekomendowany kontakt do lekarza specjalisty, który także pracuje online.

Jak przebiega konsultacja na Platformie pleso?

Spotkania z naszymi specjalistami odbywają się za pośrednictwem naszego sprawdzonego systemu wideo. Przed konsultacją otrzymasz link do spotkania.

Pamiętaj, że spotkanie z terapeutą jest uzależnione od jego rodzaju:
— konsultacja indywidualna - 50 minut,
— sesja par - 80 minut.

Dlaczego terapeuci pleso nie mają opinii od klientów?

Pleso to platforma, której możesz zaufać tak, jak zrobiło to już kilka tysięcy klientów przed Tobą.

Dla Twojej pewności możemy dodać opinie klientów do opisów psychoterapeutów. Nie zamieszczamy ich jednak, gdyż zależy nam na tym, abyś samodzielnie dokonał wyboru, a nie sugerował się czyimś zdaniem. Może to mieć wpływ na proces Twojej terapii.

Niemniej, Twoja opinia jest dla nas ważna i dlatego zapytamy Cię o nią po odbyciu sesji.

Jeśli się wahasz, istnieje platforma, na której możesz przeglądać recenzje od naszych klientów, pod linkiem. ⭐️

Jak długo trwa jedna sesja?

Spotkanie z terapeutą jest uzależnione od jego rodzaju:
— konsultacja indywidualna - trwa 50 minut;
— sesja par zajmuje 80 minut.

Długość spotkania została określona tak, aby była ona najbardziej efektywna z punktu widzenia terapii.

Czy można zmienić psychoterapeutę? Co zrobić, jeśli nie spodobał mi się specjalista?

Psychoterapia to niezwykle złożony proces, na jakość którego może mieć wpływ niezwykle wiele czynników, a jednym z najważniejszych - który wpływa na efektywność i skuteczność terapii - jest tzw. relacja terapeutyczna. To specyficzna więź łącząca klienta z terapeutą i niezwykle istotne jest jest, aby klient czuł się w niej się komfortowo, nawet jeśli będzie rozmawiał o niekomfortowych dla siebie sprawach.

Jeśli zatem z jakiegokolwiek powodu chciałbyś zmienić terapeutę, z którym współpracujesz. możesz ponownie skorzystać z algorytmu doboru lub też skorzystać z pomocy naszego Działu wsparcia klienta, który pomoże Ci dokonać zmiany.

Jak wybrać odpowiedniego terapeutę?

Aby rozpocząć terapię, musisz dokonać wyboru terapeuty z którym będziesz współpracował. Współpracujący z nami terapeuci są wysokiej klasy specjalistami - w czasie starannego procesu rekrutacji zweryfikowaliśmy ich kompetencje.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby proces wyboru był dla Ciebie jak najbardziej efektywny, a także intuicyjny.

Krok 1: wypełnij formularz dotyczący Twoich potrzeb oraz preferencji.

Krok 2: algorytm pleso, uwzględniając Twoje odpowiedzi, zaproponuje najbardziej odpowiednich terapeutów.

Krok 3: otrzymujesz możliwość przejrzenia naszych rekomendacji, zapoznając się z wizytówkami terapeutów, oraz dokonujesz wyboru specjalisty.

Krok 4: wybierasz termin pierwszego spotkania z kalendarza terapeuty znajdującego się na stronie internetowej.

Bingo, właśnie dokonałeś wyboru terapeuty i rozpoczynasz terapię z pleso.

Nie znalazłeś poszukiwanej odpowiedzi?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania - serdecznie zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: biuro@pleso.me
facebook messenger